tortue de wudang ( les 5 animaux du Wudang qi gong)

Cette vidéo traite de : qi gong : les 5 animaux du wudang :tortue de wudang

Voir la suite

Par : ecole du taiji orléans

Thèmes liés : qi gong 5 animaux wudang

le tigre du Wudang ( les 5 animaux du wudang qi gong )

Cette vidéo traite de:A Orléans, démonstration de la forme : le tigre du Wudang ( les 5 animaux du wudang qi gong de Maître Yuan Limin)

Voir la suite

Par : ecole du taiji orléans

Thèmes liés : qi gong 5 animaux wudang

le Serpent de Wudang ( les 5 animaux du Wudang qi gong de Maître Yuan Limin)

Cette vidéo traite de démonstration de la forme: le Serpent de Wudang ( les 5 animaux du Wudang qi gong de Maître Yuan Limin) par les membres de l 'Ecole du Taiji d'Orléans

Voir la suite

Par : ecole du taiji orléans

Thèmes liés : qi gong 5 animaux wudang